SAC har fel om strejkregler

SAC – Syndikalisterna har varslat om strejk 15 november, inte bara för sina egna medlemmar utan också för alla som är med i LO:s förbund. SAC påstår att medlemmar i LO och oorganiserade arbetare genom SAC:s varsel om politiska strejk kan strejka i två timmar utan risk för repressalier eller böter. Detta är helt felaktig information.

Den svenska klasslagstiftningen är i detta fall solklar. Det är omöjligt för ett fackförbund att varsla om strejk för andra fackföreningars medlemmar. Strejker som inte varslats av den egna förbundsstyrelsen är vilda strejker och deltagarna riskerar att i Arbetsdomstolen, AD, dömas till böter. Detta gäller i lika grad politiska strejker.

Kommunistiska Partiet har i ett upprop uppmanat "fackföreningar i hela landet att resa arbetsplatsernas folk till kraftigast möjliga manifestationer mot högerregeringens försämringar av a-kassan" , (se vidstående uttalande "Rör inte vår a-kassa").

Mot bakgrund av detta, och sett mot kommunisternas i alla tider kraftiga bejakande av arbetarklassens självständiga kamp inkluderande vilda strejker, kan det tyckas ologiskt att vi varnar arbetare för att okritiskt anamma SAC:s uppmaning.

Kommunistiska Partiet månar om arbetarklassens enhet på klasskampens grund och för framgång i kampen är det av avgörande betydelse att arbetare tar beslut om kollektiva aktioner utifrån korrekta fakta. När klassjustisen har snävat in arbetarkampen med regler, så måste vi korrekt känna regelverket för att sedan om nödvändigt bryta mot reglerna under kampens gång.

SAC – Syndikalisterna har i Aftonbladet och på sin hemsida och i flygblad publicerat upprop för en politisk strejk mot regeringens förslag om försämringar av arbetslöshetsersättningen. Här framförs det felaktiga påståendet att SAC varsel innefattar också LO:s medlemmar och oorganiserad arbetare. På torsdagskväll 9 november fick SAC kalla fötter.

Nu hävdar SAC på sin hemsida att eftersom "LO nu så tydligt och kraftfullt tar avstånd från strejken förändras läget radikalt. Vi kan inte längre hävda att det är helt riskfritt för medlemmar i andra fackföreningar att strejka 15 november."

Upplysningsvis ger vi kortfattat korrekt information om den svenska klasslagstiftningens regler för strejker:

√ Arbetare som är bundna av kollektivavtal är enlig §41 MBL, Medbestämmandelagen, förbjudna att strejka eller ta till andra konfliktåtgärder.

√ Varsel om strejk måste enligt samma §41 ske "i behörig ordning". Det betyder att beslut om konfliktåtgärd endast kan tas av förbundsstyrelsen i medlemmens eget fackförbund.

√ Politisk strejk, en strejk som inte riktar sig mot arbetsköparen och gällande kollektivavtal, är inte reglerad i MBL. Det betyder att grundlagens regel om rätten att strejka (RF 2kap §17) gäller även för arbetare som är bundna av kollektivavtalad fredsplikt.

√ Men AD har i flera domar snävat in rätten till politisk strejk.

* Således krävs också för en politisk strejk att den varslats av arbetarnas egna förbundsstyrelse.

* Vidare ges bara rätt till kortare strejker på cirka 2 timmar.

* Om dessa regler inte följs så kan arbetsköparen dra de politiskt strejkande inför AD, där de regelmässigt döms till böter.

* Även oorganiserade, som inte är bundna av kollektivavtal, kan dömas till böter för deltagande i politisk strejk. Här är dock rättsläget mer oklart.

Kommunistiska Partiet
Fackliga utskottet
Lars Rothelius