Kommunistiska Partiets stadgar

Antagna på Kommunistiska Partiets tjugonde kongress 4-6 januari 2024

§1. Namn

Organisationens namn är Kommunistiska Partiet.

§2. Mål och riktlinjer

Partiet arbetar för en revolutionär omvandling av det existerande samhället. Som alternativ till kapitalism och borgerligt klassherravälde ställer partiet socialism och arbetarmakt som mål. All partiets verksamhet syftar till att samla arbetarklassen och folkets flertal till strid för sina intressen.
Kommunistiska Partiet är ett demokratiskt parti som hävdar alla människors lika värde. Partiet motsätter sig förtryck och ojämlikhet mellan män och kvinnor och mellan nationer, stater och folk.
Partiets teoretiska grund är marxismen-leninismen.
Partiets principiella uppfattningar och politiska uppgifter finns fastlagda i program och kongressbeslut.

§3. Medlemskap

3:1
Partiets medlemmar är frivilligt förenade på övertygelsens grund och i det gemensamma arbete för organisationen och dess mål.

3:2
Den som erkänner partiets program och stadgar, som betalar fastställd medlemsavgift och som efter förmåga deltar i partiets organiserade arbete kan vara medlem.

3:3
Partiet är summan av dess organisationer. Medlem måste tillhöra en av partiet erkänd partiavdelning.

3:4
Ansökan om medlemskap görs till partiavdelningen på hemorten eller till närmaste partiavdelning. Partiavdelningens styrelse bereder ansökan. Inval sker på allmänt medlemsmöte.

3:5
Medlemskap kan innehas i endast en partiavdelning. Medlem som flyttar till ny ort överförs till partiavdelningen på den nya hemorten. Överföringen fastställs av tidigare och ny partiavdelning.

3:6
Ansökan om medlemskap från ledande personer i andra politiska organisationer eller från grupper tillhörande annan politisk organisation, måste underställas partistyrelsen för godkännande. Partiavdelningen fattar sedan beslut efter individuell prövning.

3:7
Medlem i Kommunistiska Partiet kan inte samtidigt vara medlem i annat politiskt parti. Undantag för medlemskap i utländskt parti kan beviljas av partistyrelsen. Medlem i partiet kan ej tillhöra annan politisk förening med motstridigt syfte. Medlemskap i annan politisk förening ska meddelas partiavdelningens styrelse.

3:8
Alla medlemmar har rätt att delta i den interna partidiskussionen och att i den fritt uttrycka sina uppfattningar, att delta i politiska studier, att lägga förslag och delta i beslut i partiförening och partiavdelning, att lämna motioner till partikongressen samt att kandidera till förtroendeposter i partiet.

3:9
Alla medlemmar deltar efter förmåga i beslutens genomförande. Alla medlemmar ska beredas möjlighet att verka inom partiet utifrån sina förutsättningar. Uppgifter fördelas så att enskilda medlemmars vilja och förmåga tas tillvara.

3:10
Medlem följer partiets politik och verksamhet genom tidningen Proletären.

3:11
Medlem strävar efter att uppträda på ett för partiet hedrande sätt. Bruk av narkotika och missbruk av alkohol är inte förenligt med partiets arbete. Det åligger partiorganisationerna att hantera eventuellt uppkomna beroendeproblem på ett solidariskt och kamratligt sätt.

3:12
Medlem värnar partiets enhet och avvisar fraktions- och kotteribildningar. Medlemmar uppträder i alla sammanhang på ett kamratligt sätt mot varandra Kritik och självkritik ska användas för att stödja och förbättra det politiska arbetet.

3:13
Den som begär utträde, den som under längre tid inte betalar medlemsavgift eller den som inte vill delta i verksamheten stryks som partimedlem av partiavdelningens styrelse. Innan så sker ska styrelsen kontakta medlemmen, för att utreda vilja och möjlighet till fortsatt medlemskap.
Strykning meddelas på medlemsmöte i partiavdelningen. Tidigare struken medlem kan bli medlem på nytt.

3:14
Medlem som uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar partiet kan suspenderas under högst ett år eller uteslutas. Den som suspenderas mister alla rättigheter men behåller sina skyldigheter som medlem.

3:15
Beslut om suspension eller uteslutning fattas av partiavdelningen på medlemsmöte. Berörd medlem ska ges alla möjligheter att yttra sig innan beslut fattas. Innan disciplinära åtgärder vidtas bör medlemmen tilldelas en varning och ges möjlighet till rättelse.
Beslut om disciplinära åtgärder kan överklagas till partistyrelsen. Den som tidigare uteslutits kan beviljas medlemskap på nytt. Partiavdelningens beslut om inval ska i sådana fall godkännas av partistyrelsen innan det träder i kraft.

§4. Partiets organisatoriska principer

4:1
Kommunistiska Partier följer i sitt inre arbete den demokratiska centralismens princip, vilken innebär enighet i handling och kommunikation utåt grundad på frihet till diskussion och kritik internt.

4:2
Alla beslut fattas i öppen omröstning och med enkel majoritet, om ej annat stadgas. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens utslagsröst..
Alla medlemmar har att respektera fattade beslut samt att efter bästa förmåga verka för att de genomförs.

4:3
Alla ledande organ väljs nedifrån och upp. Partiet har en medveten inriktning att till ledande uppdrag utse arbetare i första hand, samt eftersträvar så långt möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

4:4
Innan val fattas beslut om antalet ledamöter som skall väljas. Personval är som regel slutna och alltid om någon så begär. De kandidater som erhåller högst röstetal utses efter antalet röster de erhållit. För att bli vald krävs minst hälften av antalet avgivna godkända röster.
Om inte tillräckligt antal kandidater kan väljas vid en första valomgång, förrättas omval mellan de ej valda som fått flest röster. I omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som skall väljas. Den eller de som får flest antal godkända röster blir valda.

4:5
Rapportskyldighet föreligger på alla nivåer i partiet. Varje organ skall avlägga verksamhetsrapport och räkenskap inför den instans som valt den. Samtliga beslutande möten ska protokollföras och justerade protokoll ska delges alla medlemmar i berörd organisation.

4:6
Medlem rapporterar till sin partiförening, partiföreningen till partiavdelningen och partiavdelningen till partistyrelsen.

4:7
Den enskilde medlemmen är underordnad organisationen, den lägre nivån den högre och hela partiet är underordnat partistyrelsen. Minoriteten är underordnad majoriteten.

§5. Partiföreningen

5:1
Den kommunistiska partiföreningen är partiets grundorganisation. Partiföreningen utgör basen för medlemmarnas aktivitet, samt även för politisk skolning och intern diskussion. Alla medlemmar ska tillhöra en partiförening.

5:2
Partiföreningar bildas på arbetsplatser och i bostadsområden. Partiföreningen ingår i en partiavdelning. En partiavdelning som inte är uppdelad i partiföreningar utgör samtidigt grundorganisation.

5:3
Partiföreningar bildas på arbetsplatser där minst tre medlemmar arbetar. Partiföreningar kan också ha flera olika arbetsplatser av gemensam karaktär som sitt verksamhetsområde. Partiföreningarna på arbetsplatserna är partiets viktigaste grundorganisation.

5:4
Medlemmar som inte ingår i partiförening på arbetsplatsen sammansluts i partiföreningen i sitt bostadsområde. Beslut om dessa partiföreningars respektive verksamhetsområden fattas av partiavdelningens styrelse.

5:5
Partiavdelningar kan i undantagsfall bilda partiföreningar med särskilda arbetsuppgifter, om så anses befogat. Sådant beslut ska redovisas för och godkännas av allmänt medlemsmöte.

5:6
Beslut om att bilda, upplösa, dela upp eller slå samman partiföreningar tas av partiavdelningens styrelse.

5:7
Partiföreningars ledning väljs på deras medlemsmöte.

5:8
Partiföreningar verkställer partiets beslut inom sitt verksamhetsområde. Partiföreningen företräder partiet och utvecklar självständigt partiets politik i arbetsplatsens eller bostadsområdets frågor.

§6. Partiavdelningen

6:1
Partiavdelningen omfattar samtliga partiföreningar inom en kommun eller annat geografiskt område.

6:2
Partistyrelsen fattar beslut om att bilda, upplösa, dela upp eller slå ihop partiavdelningar. För att bli erkänd måste partiavdelningen bestå av minst fem medlemmar med visad förmåga att kontinuerligt föra ut partiets politik på sin ort.
Avdelningens verksamhetsområde fastställs och avgränsas genom beslut av partistyrelsen.

6:3
Partiavdelningen har att verkställa kongressens och partistyrelsens beslut inom sitt verksamhetsområde. Den beslutar suveränt i egna angelägenheter och om egen verksamhet i syfte att utveckla partiets arbete på sin ort. Partiavdelningen handhar medlemsfrågor och väljer kongressombud.

6:4
Partiavdelningens styrelse väljs på årsmöte. Styrelsen utgör en kollektiv ledning och utser inom sig de ansvarsposter som behövs.

6:5
Styrelsen kallar till medlemsmöte minst fyra gånger om året. Årsmöte hålls under det första kvartalet. Kallelse till årsmötet utgår minst tre veckor i förväg.

6:6
Om partiavdelning upplöses, tillfaller alla dess materiella och ekonomiska tillgångar den centrala partiorganisationen.

§7. Partikongressen

7:1
Partikongressen är partiets högsta beslutande organ. Kongressen fattar beslut om program och stadgar; granskar partistyrelsens och revisorernas berättelser; fattar beslut om ansvarsfrihet för avgående partistyrelse och om inkomna motioner och förslag till uttalanden; anger riktlinjerna för partiets verksamhet samt väljer partistyrelse och revisorer för kommande kongressperiod.

7:2
Ordinarie kongress sammankallas av partistyrelsen minst en gång vart fjärde år. Kallelse till ordinarie kongress skall utgå senast tre månader i förväg. Förslag till dagordning skall sändas till lokalorganisationerna senast en månad före kongressen.

7:3
Partiets kongresser är öppna för alla medlemmar liksom för av partistyrelsen inbjudna gäster och åhörare. För övrigt är kongressen sluten.

7:4
Om särskilda omständigheter föreligger kan partistyrelsen uppskjuta inkallandet av ordinarie kongress i högst ett år.

7:5
Partistyrelsen äger rätt att inkalla extra kongress. Sådan kongress måste inkallas inom en månad om revisorerna eller minst en tredjedel av partiets avdelningar så begär. Extra kongress har samma status som ordinarie kongress, men har bara att behandla de ärenden som föranlett dess sammankallande. Kallelse till extra kongress samt dagordning meddela senast två månader före kongressen.

7:6
Alla medlemmar, organisationer och valda ledningar har rätt att inlämna motioner till ordinarie kongress. Motioner ska inlämnas senast två månader före kongressen. Motionerna bereds av partistyrelsen och tillställs partiets avdelningar senast en månad före kongressen.
Förslag i program- och stadgefrågor måste vara inlämnade två månader i förväg för att behandlas vid ordinarie kongress.

7:7
Partistyrelsens verksamhetsrapport ska vara partiets avdelningar tillhanda senast två veckor före kongressen.

7:8
Partiets avdelningar har rätt att sända ett kongressombud för varje påbörjat 15-tal medlemmar, räknat tre månader före kongressen. Val av kongressombud sker vid allmänt medlemsmöte senast två veckor före kongressen.
Mandat från avdelning till kongressombud bygger på förtroende och lämnas utan förbehåll.
Ombud måste vara medlem i avdelningen. Ledamot av partistyrelsen kan ej utses att representera sin partiavdelning. Ledamot som lämnat sitt uppdrag i partistyrelsen kan inte representera sin partiavdelning på nästkommande partikongress.

7:9
Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på kongressen..

7:10
Partistyrelsens ledamöter och revisorerna har yttrande- och förslagsrätt.

7:11
Företrädare för Revolutionär Kommunistisk Ungdom, av partistyrelsen inbjudna som gäster till kongressen, har yttrande- och förslagsrätt.

7:12
Partiets centrala funktionärer samt Proletärens redaktionsmedlemmar har yttrande- och förslagsrätt.

7:13
Kongressen väljer en partistyrelse med minst 13 och högst 19 ledamöter, samt minst 3 och högst 5 suppleanter.

7:14
Kongressen väljer minst två revisorer och minst en suppleant. Revisorerna har att granska de centrala partiinstansernas räkenskaper samt att stämma av partistyrelsens ekonomiska förvaltning mot fattade verksamhetsbeslut.

7:15
Nominering till val av ny partistyrelse inleds sedan kongressen inkallats.
Förhandsnomineringar från partiets avdelningar som tillställs partistyrelsen senast en månad före kongressen delges kongressombuden i förväg. Nomineringen avslutas på kongressen.

7:16
Kongressen väljer en valberedning med minst fem ledamöter. Valberedningens uppdrag avslutas när valen har genomförts.

§8. Partistyrelsen

8:1
Partistyrelsen leder partiets politiska och organisatoriska verksamhet på grundval av program, stadgar och kongressbeslut. Partistyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna.

8:2
Partistyrelsen ansvarar för partiets tidning Proletären och för all övrig central partiverksamhet. Proletären utgör partiets gemensamma propagandist, agitator och organisatör. Partistyrelsen upprättar en ekonomisk rapport för Proletären och all övrig central partiverksamhet, att presenteras på kongressen.

8:3
Partistyrelsen är ett kollektivt ledarskap, gemensamt ansvarig inför partiet och partikongressen.

8:4
Partistyrelsen väljer inom sig en ordförande, som också är ordförande för partiet. Partistyrelsen väljer inom sig en partisekreterare.
Partistyrelsen utser ett arbetsutskott med minst tre ledamöter, bland dem partiets ordförande och sekreterare.
För övrigt tillsätter partistyrelsen de ansvarsposter som behövs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter. Förtroendeuppdrag inom partistyrelsen kan när som helst återkallas.

8:5
Suppleanterna kallas till partistyrelsens möten och deltar i verksamheten, men utan rösträtt.
Ordinarie ledamot som är frånvarande ersätts av suppleant i den ordning de blivit valda.

8:6
Partistyrelsen sammanträder minst fyra gånger om året eller när en tredjedel av partistyrelsens ledamöter så begär. Arbetsutskottet leder partistyrelsens löpande arbete och kan mellan partistyrelsens möten fatta beslut i dess ställe.

8:7
Partistyrelsen anställer partiets centrala funktionärer, inklusive Proletärens redaktion. Partistyrelsen fastställer lön och anställningsvillkor. Partilönen får inte överstiga en genomsnittlig arbetarlön.

8:8
Partistyrelsen har rätt att från partistyrelsens verksamhet suspendera ledamot som hotar partiets enhet eller bryter mot partiets organisatoriska principer. Suspension gäller som längst fram till nästkommande kongress. För beslut krävs två tredjedels majoritet.

8:9
Partistyrelsen har rätt att vidta disciplinära åtgärder mot enskild medlem som på sociala medier eller i andra rikspolitiska forum uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna eller på andra sätt allvarligt skadar partiet. Sådan åtgärd ska föregås av en varning och ska ske i samråd med medlemmens partiavdelning. Berörd medlem och/eller dennes partiavdelning har rätt att kräva omprövning av fattat PS-beslut. För beslut i sådan omröstning krävs tvåtredjedels majoritet.

§9. Partidistrikt

9:1
För att främja partiets utbyggnad och för att samordna partiavdelningarnas verksamhet indelas hela partiet i distrikt, i den ordning partistyrelsen beslutar.

9:2
Partidistrikten leds av partistyrelsen. En särskild distriktsledning utses vid behov.

9:3
Partistyrelsen sammankallar distriktsmöten i hela partiet när så krävs.

§ 10. Ekonomi och revision

10:1
Partiets ekonomi baseras på medlemsavgifter och kampfond. Partistyrelsen fastställer medlemsavgiften, samt hur den fördelas mellan lokal och central organisation.

10:2
Kampfonden är ett frivilligt bidrag som medlem betalar efter förmåga. Bidragen till kampfonden fördelas lika mellan lokal och central organisation. Partistyrelsen kan för viss tid bevilja undantag från denna regel, om det finns särskilda skäl och om lokalorganisationen så begär.

10:3
Partiets räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande på alla nivåer av valda revisorer, vilka rapporterar till den instans som valt dem. Alla partiets räkenskaper revideras minst en gång per kalenderår.
Revisor kan inte ingå i styrelsen för den verksamhet som granskas, ej heller ha ekonomiskt ansvar för eller vara anställd inom denna.

§11. Revolutionär Kommunistisk Ungdom

11:1
Kommunistiska Partiet erkänner Revolutionär Kommunistisk Ungdom som sitt ungdomsförbund. Partiet och RKU är självständiga organisationer som tillsammans bygger den kommunistiska rörelsen.

11:2
Partiet välkomnar på alla nivåer RKU till samarbete och samråd för att stödja, stärka och lära av varandra.

§12. Parlamentarisk representation

12:1
Partiets parlamentariska representanter är underordnade partiorganisationen på motsvarande nivå och dess beslut. Partiets kandidater fastställs av partiorganisationen vid medlemsmöte eller vid särskild valkonferens.

12:2
Partiets företrädare i valda församlingar mottar endast ersättning motsvarande förlorad arbetsförtjänst. Övriga ersättningar betalas efter avdragen skatt och eventuell marginalskatt och andra omkostnader in till partiorganisationen. På grund av arbetslöshet, sjukdom och urholkad pension för kamrater med politiska uppdrag kan lokalavdelningen besluta om annan hantering av mötesarvoden.

12:3
Partiavdelningar som erhåller partistöd betalar till den centrala partikassan motsvarande 20 procent av de partistöd partiavdelningen erhåller från kommunen.

§ 13. Stadgarnas giltighet

13:1
Dessa stadgar gäller för samtliga organisationer och medlemmar i partiet. Regler som fastställs för lokal organisation måste vara förenliga med partistadgan.

13:2
Kongressbeslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft.

13:3
Tvist om hur stadgarna ska tolkas avgörs av partistyrelsen.