Servicedirektivet splittrade fackföreningsrörelsen

Införandet av Servicedirektivet, som understryker, att den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU ska kunna ske utan nationella hinder, även det är ett hot mot den skandinaviska avtalsmodellen. Även servicedirektivet splittrade fackföreningsrörelsens topp från de lokala avdelningarna och medlemmarna.

Tyvärr fick, de skeptiska, eller rättare de som vet vad EU är och som vet vilken roll EU spelar, rätt.

EG-domstolen har med en rad domar slagit fast att fundamentet för EU är den fria rörligheten för kapital, arbetskraft och tjänster. Laval-domen är en av de mest konsekventa och förödande domarna mot den skandinaviska avtalsmodellen.

Kapitalets rätt till social dumpning och avskaffandet av fackföreningsrörelsens konflikträtt har på allvar satt en ny dagordning i de nordiska länderna.

Med arbetskraftens fria rörlighet är miljoner arbetare nu tvungna att arbeta som mobil arbetskraft. Ofta med löne- och arbetsvillkor, som är sämre, än vad som annars är gällande. Kapitalet utnyttjar inte endast den rörliga arbetskraften till att säkra sig maximal profit. Det utnyttjar medvetet den rörliga arbetskraften till att underminera nationella avtal och till att försvaga fackföreningsrörelsens kampkraft.

Man försöker sätta arbetare mot arbetare. En situation som endast den reaktionära borgerligheten och högerflygeln önskar, därför att det medverkar till att upprätta en orättvis samhällelig dagordning.

Vi kommer aldrig att acceptera, att arbetare sätts mot andra arbetare. Internationell solidaritet innebär, att fackföreningsrörelsen måste sätta alla arbetares rättigheter på dagordningen, oavsett deras nationella eller etniska backgrund.

EU:s sociala dumpning bekämpas inte genom att kräva att arbetare slängs ut ur landet, utan genom att kämpa för att de arbetar under samma löne- och arbetsvillkor som den lokala arbetskraften.

Också mellan Sverige och Danmark upplever vi arbetskraftens fria rörlighet. Tusentals svenska löntagare arbetar dagligen i Köpenhamn. Allt för många danska arbetsgivare ser den svenska arbetskraften som billig arbetskraft, som skall medverka till att pressa danska löner. Det enda, som kan motverka denna sociala dumping, är, att svenska löntagare organiserar sig i danska fackföreningsrörelsen, när de arbetar i Danmark, och att löntagarna i de båda länderna stärker sitt samarbete med det gemensamma målet att stärka organiseringen och gemensam kamp.

Uttalande antaget av Kommunistisk Parti och Kommunistiska Partiet vid ett gemensamt möte.