Öppna Säpos register!

Skadestånd till alla åsiktsregistrerade!

Europadomstolen för mänskliga rättigheter dömde Sverige för olaglig åsiktsregistrering. Enhälligt och på alla åtalspunkter.

Domen utgör en seger för demokratin och rättssäkerheten. Europadomstolen slår fast att åsiktsregistrering inte är förenligt med mänskliga rättigheter som rätten till privatliv (artikel 8), rätten till åsiktsfrihet (artikel 10), rätten till föreningsfrihet (artikel 11) och rätten att inte dömas ohörd (artikel 13). På samtliga dessa punkter dömdes den svenska staten för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, en konvention som Sverige skrivit under och som också ingår i svensk lag.

En viktig del av domen är att Europadomstolen i skarpa ordalag tillbakavisar den svenska statens argumentation för registrering av medlemmar i Kommunistiska Partiet, tidigare KPML(r). Domstolen slår fast att åsikts- och föreningsfriheten inkluderar rätten att ifrågasätta grundvalarna för det rådande statsskicket. Medlemmar i ett parti får inte registreras på grund av sina och partiets uppfattningar, om dessa inte resulterar i olagliga handlingar. Ett domslut som fullständigt underkänner Säpos trettioåriga övervakning och registrering av Kommunistiska Partiets medlemmar.

Ett självklart demokratiskt krav är nu att Säpos register öppnas, så att alla åsiktsregistrerade får ta del av vad Säpo antecknat om dem och så att hela vidden av den olagliga åsiktsregistreringen slutgiltigt blottläggs. Justitieminister Thomas Bodström måste omedelbart ta initiativ till att så sker, allt annat är trotsa Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Europadomstolen tilldömde skadestånd till de fem registrerade som fört sina fall till prövning. Det är en viktig del av domen, ty skadeståndet säger att åsiktsregistreringen inte bara varit ett brott mot demokratiska rättsprinciper, utan att den också varit djupt kränkande för den enskilde individen. En given följd av detta domslut är att staten måste bevilja samtliga åsiktsregistrerade skadestånd.

Kommunistiska Partiet hyser inte minsta tillit till statsmaktens och Säpos rättrådighet och respekt för Europadomstolens utslag. Av naturliga skäl. Åsiktsregistrering har varit förbjuden i svensk lag sedan 1969, men likväl fortsatte hemlig registrering av oliktänkande fram till åtminstone 1998 och förmodligen pågår den än idag.

Det är bara den demokratiska opinionen som kan pressa regering och statsmakt att bringa fullständig klarhet om åsiktsregistreringen och som kan tvinga de ansvariga att ge de registrerade upprättelse.

Vi uppmanar alla åsiktsregistrerade:
Kräv att få se hela Din akt i Säpos register!

Vi kräver av regeringen:
Öppna Säpos register! Ge alla åsiktsregistrerade rätt att se allt som Säpo registrerat om dem och ge oberoende forskare rätt att oinskränkt gå igenom hela åsiktsregistret!
Bevilja samtliga åsiktsregistrerade skadestånd i enlighet med Europadomstolens utslag. En brottslig stat måste ge brottsoffren upprättelse!

Kommunistiska Partiet
Anders Carlsson, partiordförande

Göteborg