Respektera folkomröstningens resultat – bryt med EMU-politiken!

Folket sa NEJ! Entydigt och kraftfullt. Det är mycket glädjande, särskilt som folkets nej avgavs i en mycket speciell och omskakande situation, skapad av mordet på utrikesminister Anna Lindh. Folkomröstningsresultatets legitimitet kan inte ifrågasättas. Svenska folket vill inte att Sverige ansluts till valutaunionen EMU, ett besked som med ja-sidans deklarationer i folkomröstningskampanjen skall gälla i åtminstone tio år.

Kommunistiska Partiet – KPML(r) menar dock att folkets nej också måste ses i ett större perspektiv. Folkomröstningen handlade om EMU, men EMU handlar inte bara om valutan och makten över den, utan också om EU och EU:s vidare utveckling mot en alltmer centraliserad överstatlighet. Liksom om den politik som utgår från EMU och som drivs i Sverige EMU förutan.

Folkets nej i folkomröstningen om EMU är ett nej till att Sverige ger upp ytterligare makt till EU och ett nej till en politik som på EMU-manér alltid sätter marknadens intressen före sysselsättning, arbetarrätt och välfärd. På något annat sätt kan folkomröstningsresultatet inte tolkas. Respekten för folkomröstningens resultat ställer därför stora krav på regering och riksdag.

Vad gäller förslagen från EU:s framtidskonvent och den regeringskonferens som skall behandla dem, har Sveriges regering nu folkets uppdrag att säga nej till den utveckling i överstatlig riktning som framtidskonventet förespråkar. I respekt för folkomröstningens resultat bör Göran Persson och regeringen inlägga veto mot förslaget till ny grundlag för EU.

Om regeringen inte vill vidgå denna tolkning av folkomröstningens resultat, är det ett minimikrav att förslaget till ny grundlag underställs en folkomröstning för beslut. Denna folkomröstning bör i så fall också innefatta frågan om Sveriges fortsatta medlemskap i EU.

Vad gäller den ekonomiska politiken är folkets besked entydigt. Vi har fått nog av en politik som accepterar och driver fram ökade klassklyftor; vi har fått nog av en politik som alltid sätter företagens intressen före löntagarnas; vi har fått nog av en politik som genom EU-dikterade utgiftstak driver fram nedrustning i och privatisering av offentlig sektor.

Folkomröstningens resultat är ett besked till regeringen och dess stödpartier att lägga om inriktningen på den ekonomiska politiken, bort från EMU-diktatens nedskärningar av det offentliga och prioritet av marknadsintresset före full sysselsättning, mot en politik som värnar arbete, välfärd, jämlikhet och solidaritet.

Förmodligen kommer finansminister Ringholm inte att tolka resultatet på detta sätt. Men vänsterpartiet måste leva upp till de utfästelser partiet gjorde i folkomröstningskampanjen, måste kräva att Sverige begär undantag från stabilitetspaktens stupida regler, alternativt kräva att Sverige ensidigt säger upp dem. Det vore skamligt om nej-sidans partier medverkar till att det drivs EMU-politik i Sverige trots folkets nej till EMU i folkomröstningen.

Folkets NEJ till EMU innebär att trendbrott i svensk politik. I över 20 år har arbetarklassen och de breda folklagren pressats tillbaka i fråga efter fråga. Storföretagen och dess politiska representanter har haft ett absolut problemformuleringsföreträde. Men i EMU-omröstningen led de nederlag. Det får inga omedelbara konsekvenser. Den ekonomiska och politiska makten är densamma som före folkomröstningen. Men etablissemangets nederlag har ändå stor betydelse. Överheten förlorade och kan förlora igen. Arbetarklassen och de breda folklagren vann och kan vinna igen.

Kommunistiska Partiet – KPML(r) gratulerar nej-sidan till segern i folkomröstningen om EU. Det gjorde vi bra! Men framförallt gratulerar vi arbetarklassen och de breda folklagren, de som var nej-segerns bas.. Se där! Vi behöver inte acceptera överhetens diktat. Det finns andra möjligheter, om vi sluter oss samman och ser till våra egna intressen.

Låt oss gå vidare på den vägen! Låt oss samlas kring en politik som sätter folkets väl före storfinansens. Låt oss tillsammans avvisa den högerpolitik som vi utsatts för i årtionden nu och istället kräva vänsterpolitik! Bara så kan vi förvalta folkomröstningens resultat.

Kommunistiska Partiet – KPML(r)