Uttalande: Skam över politikerna som säljer ut yttrandefriheten

2022-11-17

Den 16 november 2022 var en mörk dag för den svenska demokratin och yttrandefriheten. Då röstade riksdagen igenom betydande inskränkningar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Inte bara ska utlandsspioneri längre vara straffbart, utan också ”röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete”.

Det betyder att det blir straffbart för visselblåsare, journalister och ansvariga utgivare att till exempel avslöja krigsbrott i internationella insatser där Sverige deltar, om det ”kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation”.
Det innebär att det också blir straffbart att avslöja lögner som internationella krigsinsatser bygger på, som ”massförstörelsevapnen” i Irak till exempel.
Sverige får nu lagar som gör att svenska journalister och visselblåsare kan gå samma öde till mötes som Julian Assange, som tynar bort i fängelse för att han avslöjat USA:s krigsbrott i Afghanistan och Irak.

Inskränkningarna i yttrandefrihets- och pressfriheten kommer inte i ett vakuum, de är nära sammankopplade med Sveriges närmande till Nato. Det är också Natosamarbetet och kommande Natokrig där Sverige deltar som inte ska få äventyras av några visselblåsare på insidan eller av några nyfikna grävande journalister och modiga ansvariga utgivare.
Den 16 november var en mörk dag, som visar hur Sverige går i USA:s och Natos ledband till den grad att en närmast enig riksdag (förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet) säljer ut yttrande- och pressfriheten och röstade för att inskränka den hittills grundlagsskyddade meddelarfriheten.
Skam över de Natokramande politikerna som ser krypandet för USA och krigsalliansen Nato som överordnat de demokratiska rättigheterna.

Nej till kriminaliseringen av visselblåsare!
Nej till Nato!

Kommunistiska Partiets partisytrelse