Uttalande från K-kongress: Inga försämringar, inga undantag – försvara LAS!

Under Kommunistiska Partiets 19:e kongress uppmärksammades de pågående försöken att underminera LAS. Ett uttalande antogs.

2020-09-05

Uttalandet presenterades av Ingrid Frejd från den avgående partistyrelsen:
– Utredningens förslag innebär en försämring av tryggheten för alla anställda och inte bara LO-arbetare, tryggheten på jobben försämras för alla.
– Tillsammans måste vi ta kamp mot denna attack, med alla som vill arbeta för trygga jobb. Kampen måste föras på alla orter och arbetsplatser. Vi har allt att vinna på att ta denna kamp.

Inga försämringar, inga undantag – Försvara LAS!

En del av regeringsbildningen 2019, den så kallade januariöverenskommelsen, var att göra en utredning om Lagen om anställningsskydd. Utredningen är nu gjord och de förslag som presenterats kommer om de genomförs ytterligare förskjuta maktbalansen på arbetsmarknaden till kapitalets förmån, på alla anställdas bekostnad.

I utredningen lyfts följande förslag fram:
– I företag med upp till 15 anställda fråntas den fackliga organisationen rätten att ogiltigförklara uppsägningar av personliga skäl.
– Upp till fem anställda ska kunna undantas från principen sist in – först ut.

Ett försämrat anställningsskydd kommer att slå mot de grupper som redan är svagast på arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd, LAS, instiftades 1974. Den och andra arbetsrättslagar som tillkom då var ett resultat av en klasskampsvåg som utlöstes i och med den vilda strejken på LKAB 1969-70.

Då var normen att alla som var anställda på ett företag skulle ha en tillsvidareanställning. Idag är denna norm helt eller delvis borta. Försämringar i LAS gjordes redan i början på 80-talet, med införandet om regler kring provanställning och visstidsanställning.

Den nu presenterade utredningen är ännu ett steg mot ytterligare försämringar av LAS. Detta borde vara helt oacceptabelt, men dessa försämringar har den samlade fackföreningsrörelsen i Sverige satt sig att förhandla om med arbetsköparna.

Kommunistiska Partiet menar att hela utredningen ska skrotas. En samlad facklig rörelse borde kräva detta i stället för att ge sig in på förhandlingar om försämringar. Eftersom frågan om anställningstryggheten är en fråga om styrkeförhållandet mellan arbete och kapital kan den inte lösas genom slutna förhandlingar.

De föreslagna försämringarna skall mötas med öppen kamp!